CENTRUL CULTURAL CARMEN SYLVA SINAIA, organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă determinată a

funcției contractuale de execuție vacante, de:

 Administrator-gestionar 1 post

Condiții generale

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: cel putin studii medii
 • operare PC: Word, Excel
 • vechime in munca: minim 1 an
 • experiență în activitatea de încasări și plăți – constituie un avantaj;
 • cunoașterea și respectarea legislației în domeniu, respectiv a legii gestiunii;
 • responsabilitatea gestiunii bunurilor încredinţate, conform legislaţiei în vigoare;
 • program de lucru inegal în funcţie de cerinţe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, cu timp liber corespunzător;
 • abilităţi de comunicare cu publicul.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Documentele vor fi prezentate și în original, îndosariate, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza la sediul CENTRULUI CULTURAL CARMEN SYLVA SINAIA cu sediul in Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu, nr.80 și va consta în următoarele etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviu

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • 11 octombrie 2016, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 octombrie, ora 10.00, proba scrisă
 • 26 octombrie ora 10.00, interviul

 Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admisi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE necesară în vederea susținerii concursului :

TEMATICA

 1. Gestionarea mijloacelor bănesti si a altor valori;
 2. Efectuarea încasărilor de către casier;
 3. Evidenta si păstrarea numerarului;
 4. Condiții pentru angajarea gestionarilor, constituirea de garanții;
 5. Arhivarea și păstratrea documentelor financiar-contabile;
 6. Gestionarea mijloacelor bănești și a altor valori ;
 7. Evidența și păstrarea numerarului;
 8. Răspunderea gestionarilor;

BIBLIOGRAFIA

 1. Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
 2. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor

Comments are closed.

Parteneri

 • Contact

  Str. Mihail Kogalniceanu nr. 80
  Sinaia, Prahova
  Tel 0244 31 22 44
  contact@culturasinaia.ro